Hakutulokset haulle: 1

Viisipäiväinen sanomalehtijakelu tulee turvata koko maassa

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE Sanomalehtien Liitto pitää tärkeänä, että vähintään 5-päiväisen sanomalehtijakelun turvaava jakelupalvelu säilyy tavalla tai toisella koko maassa. Vaikka postilain yleispalveluvelvoite koskee tällä hetkellä vain pientä osaa jakelutuotteista, on perusjakelun tuottamalla palveluverkolla suuri merkitys myös kaikille muille jakelutuotteille, ennen kaikkea lehdille. Kansalaisten asuinpaikasta riippumaton tasapuolinen mahdollisuus tiedonsaantiin tukee sananvapautta ja on demokratiaan kuuluva…

Lue lisää

Lausunto postilakiluonnoksesta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Keskeiset näkemykset Sanomalehtien Liitto katsoo, että luonnos postilain uudistamiseksi sisältää ehdotuksia, joita täsmentämällä on mahdollista turvata kansalaisten tasapuolinen tiedonsaanti ja sanomalehtien toimintaedellytykset. Sanomalehtien Liitto kannattaa viisipäiväisen jakelun jatkamista koko maassa. Postinsaajienperuspalvelut tulisi turvata myös varhaisjakelualueilla. Varhaisjakelualueilla jakelutoiminnan kustannustehokkuus paranisi hyödyntämällä eri jakelujen yhdistämistä sanomalehtienaikaikkunan mukaisesti. Ehdotettu 17 § 2 momentti turvaa…

Lue lisää

Lausunto postilain uudistamisen arviomuistiosta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Yhteenveto Sanomalehtien Liitto pitää tärkeänä, että postilainsäädäntöä uudistettaessa tavoitteeksi otetaan kansalaisten tiedollisten peruspalveluiden ja sananvapauden turvaaminen. Yleispalvelun laajuus on erittäin tärkeä kysymys sanomalehtien tilaajille ja sitä kautta koko sanomalehtiliiketoiminnan edellytyksille. Sanomalehtien Liitto katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteita luopua viisipäiväisestä jakelusta. Laskevista volyymeista johtuva tehostamistarve voidaan toteuttaa muilla keinoilla, kuten…

Lue lisää

Lausunto liikennekaarta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Sanomalehtien Liitto kannattaa liikennekaaren tavoitetta, jonka mukaan liikenteen palveluja voitaisiin tarjota, yhdistellä ja käyttää monipuolisemmin ja tehokkaammin. Lainsäädännön tulisi mahdol-listaa erilaisten tavara- ja henkilökuljetusten yhdistäminen mahdollisimman joustavasti. Kuljetusten yhdistämisen avulla voitaisiin tehostaa myös postin ja sanomalehtien jakelua etenkin haja-asutusalueilla. Kuljetusten yhdistämisen kautta voidaan löytää aiempaa tehokkaampia jakelu-muotoja ja ylläpitää kansalaisten peruspalveluiden…

Lue lisää

Sanomalehtien Liiton näkemys postilain kokonaisuudistuksen keskeisistä kysymyksistä

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Postilain ja EU:n postidirektiivin lähtökohtana on turvata yleispalvelutuotteille viisipäiväinen jakelu. Sanomalehtien Liitto katsoo, että tämän palvelutason turvaaminen on otettava myös postilain uudistuksen tavoitteeksi. Postilain kokonaisuudistuksella ei saa vaarantaa kansalaisten peruspalveluiden saatavuutta. Jakelupäivien leikkaaminen heikentäisi kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasaveroista tiedonsaantimahdollisuutta. Vaikka postilain yleispalveluvelvoite koskee vain pientä osaa jakelutuotteista, on perusjakelulla erittäin iso…

Lue lisää

Postitoimilupahakemukset

Viite: lausuntopyyntö LVM/290/07/2016, 12.2.2016 Sanomalehtien Liitto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, SLP Jakelu Oy:n, Savon Jakelu Oy:n sekä HSS Media – Bolagen Ab:n postitoimilupia koskevista hakemuksista ja toteaa näkemyksenään seuraavaa: 1. Liitto puoltaa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, SLP Jakelu Oy:n, Savon Jakelu Oy:n sekä HSS Media – Bolagen Ab:n hakemien postitoimilupien myöntämistä. Kilpailun lisääminen…

Lue lisää

Lausunto postilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Viite: Lausuntopyyntö LVM/1042/03/2015, 28.9.2015 Sanomalehtien Liitto (SL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto postilain muutosehdotuksesta. SL on sanoma- ja kaupunkilehtijulkaisijoiden toimialajärjestö, jonka jäseninä on 123 yritystä. Liittoon kuuluu 180 sanomalehteä ja 54 kaupunkilehteä sekä useita jakeluyhtiöitä. Postimarkkinoiden toimivuus ja jakelupalveluiden saatavuus on erittäin tärkeää järjestön jäsenten liiketoiminnan kannalta. Liitto pitää ehdotusta toimilupasääntelystä luopumisesta hyvänä ja kannatettavana. Kilpailun avaaminen…

Lue lisää

Postinumerotyöryhmän raportit

Lausuntopyyntö 19.6.2013 / Antti Kohtala Sanomalehtien Liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto postinumerojärjestelmän kehittämistä ja osoiterekisterin avoimuuden parantamista pohtineen työryhmän raporteista.  Liitto toteaa työryhmän tehneen perusteellista työtä ja suhtautuu positiivisesti sen tekemiin johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin. Postinumerojärjestelmän hallinta ja ylläpito Työryhmä ehdottaa postinumerojärjestelmän hallinnan ja ylläpidon säilyttämistä Itellalla ja alan toimijoista koostuvan postinumerotoimikunnan perustamista kehittämään postinumerojärjestelmää sekä…

Lue lisää