Informaatiolukutaito

Uutismedian liiton informaatiolukutaitohanke lisää journalistisen etiikan ymmärrystä, kirkastaa tiedotusvälineiden roolia demokratian suojelemisessa ja korostaa tiedon huoltovarmuuden merkitystä häiriintyneessä informaatioympäristössä.

Journalismin etiikka kuuluu yleissivistykseen

Uutismedian liiton kaksivuotisessa hankkeessa informaatiolukutaito nähdään osana mediakasvatusta. Kun mediakasvatukseen kuuluu muun muassa tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, informaatiolukutaidossa välineet nähdään toissijaisina. Informaatiolukutaidon näkökulmasta katsottuna on yhdentekevää, miltä alustalta juttuja luetaan tai videoita katsellaan. Merkitystä on vain sillä, millaisten periaatteiden mukaan tieto on tuotettu ja kuka sen on julkaissut.

Viimeistään koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä ajankohtaisesta ja luotettavasta tiedosta on tullut keskeinen huoltovarmuustekijä. Putinin propagandakoneiston yksi tavoite on synnyttää sekaannusta, ja sen avulla murentaa läntisiä demokratioita. Informaatiosota on käynnissä, ja trollitehtaat suoltavat disinformaatiota jatkuvalla syötöllä. Niitä vastaan voidaan taistella koulutuksen ja sivistyksen avulla.

Mediakasvatuksessa on syytä keskittyä olennaiseen

Informaatiolukutaitohankkeen projektipäällikkö Susanna Ahonen kannustaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 2.12.2022 julkaistussa kirjoituksessaan miettimään, mitkä asiat mediakasvatuksessa ovat olennaisimpia, ja keskittymään niihin.

”Informaatiolukutaidon näkökulmasta on yhdentekevää, miltä alustalta juttuja luetaan tai videoita katsellaan. Merkitystä on vain sillä, millaisten periaatteiden mukaan tieto on tuotettu ja kuka sen on julkaissut. Olennaista on siis erottaa vastuullinen, journalistinen tiedonvälitys kaiken muun viestinnän joukosta.”

Mallia Virosta

Valheet, huhut ja vihapuhe ovat demokratian vihollisia. Virossa tämä on tiedostettu jo kauan sitten. Siellä kansalaisten informaatiolukutaito nähdään maanpuolustuksellisena ja turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Suomesta poiketen Viron lukiokoulutukseen kuuluu esimerkiksi kaikille yhteinen, 35 tunnin opintojakso Meedia ja mõjutamine (media ja vaikuttaminen).

Journalismin, sananvapauden ja vastuullisen median rooli demokraattisessa järjestelmässä ilmenee Viron perus- ja lukiokoulutuksen valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa (OPS). Journalismi mainitaan sekä perus- että lukio-opetuksen OPS-perusteissa useita kertoja, Suomessa journalismia ei mainita kertaakaan minkään kouluasteen opetussuunnitelmassa. Virossa jo perusopetuksen OPS:iin on kirjattu osaamistavoitteeksi mm. se, että peruskoulun suorittanut tuntee journalistisen etiikan perusteet ja tunnistaa, jos joku tiedotusväline niitä rikkoo.

Uutismedian liiton OPS-tavoitteet

Suomessa nyt voimassa olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet vuonna 2014. Niitä edeltäneet ovat vuosilta 1994 ja 1985. Kun OPS-perusteita lähivuosina päivitetään, Uutismedian liiton keskeinen tavoite on, että vastuullisen median ja journalistisen tiedonvälityksen merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa kirjataan seuraavaan perusopetuksen OPS:iin.

Toteutamme hankkeen aikana opettajien täydennyskoulutuksen yhteistyössä Haaga-Helian journalismin ja opettajankoulutusyksikön kanssa. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa informaatioympäristön häiriötilaan, journalistisiin toimintatapoihin ja ammattietiikkaan. Koulutus toteutetaan pääasiassa verkkokurssina.

Liitto pyrkii siihen, että journalismi liitetään erottamattomasti yläkoulujen demokratiakasvatukseen. Työ aloitetaan Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Uutismedian liitto osallistuu HYOL:in syyskoulutuspäiville, jossa keskustelemme yllä mainituista teemoista, tarjoamme koulutusta opettajille ja oppimateriaaleja opettajien käyttöön.

Kampanjointia suurelle yleisölle

Teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden, kuten Journalistiliiton, Julkisen sanan neuvoston ja Ylen kanssa ja tapaamme muun muassa opetussuunnitelmatyöskentelystä vastaavia viranomaistahoja sekä poliittisia päättäjiä aiheen tiimoilta.

Vaikutamme siihen, että perus- ja toisen asteen koulutuksen lisäksi myös kotoutumiskoulutuksen opetussisältöihin saadaan länsimaisen journalismin perusperiaatteet. Hankkeessa tuotetaan oppimateriaaleja eri kouluasteille ja viestitään niistä opetusalan ammattilaisille.

Mittaamme kyselytutkimusten avulla nuorten ja opettajien asenteita ja käsityksiä journalismiin, Journalistin ohjeisiin ja tiedotusvälineiden luotettavuuteen liittyen. Toteutamme viestintäkampanjan, jolla lisätään suuren yleisön tietoisuutta vastuullisen median toimintaperiaatteista ja kykyä erottaa luotettava tietoa harhaanjohtavasta.

Share This