Hakutulokset haulle: 1

Lausunto postilakiluonnoksesta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Keskeiset näkemykset Sanomalehtien Liitto katsoo, että luonnos postilain uudistamiseksi sisältää ehdotuksia, joita täsmentämällä on mahdollista turvata kansalaisten tasapuolinen tiedonsaanti ja sanomalehtien toimintaedellytykset. Sanomalehtien Liitto kannattaa viisipäiväisen jakelun jatkamista koko maassa. Postinsaajienperuspalvelut tulisi turvata myös varhaisjakelualueilla. Varhaisjakelualueilla jakelutoiminnan kustannustehokkuus paranisi hyödyntämällä eri jakelujen yhdistämistä sanomalehtienaikaikkunan mukaisesti. Ehdotettu 17 § 2 momentti turvaa…

Lue lisää

Lausunto postilain uudistamisen arviomuistiosta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Yhteenveto Sanomalehtien Liitto pitää tärkeänä, että postilainsäädäntöä uudistettaessa tavoitteeksi otetaan kansalaisten tiedollisten peruspalveluiden ja sananvapauden turvaaminen. Yleispalvelun laajuus on erittäin tärkeä kysymys sanomalehtien tilaajille ja sitä kautta koko sanomalehtiliiketoiminnan edellytyksille. Sanomalehtien Liitto katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteita luopua viisipäiväisestä jakelusta. Laskevista volyymeista johtuva tehostamistarve voidaan toteuttaa muilla keinoilla, kuten…

Lue lisää

Lausunto liikennekaarta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Sanomalehtien Liitto kannattaa liikennekaaren tavoitetta, jonka mukaan liikenteen palveluja voitaisiin tarjota, yhdistellä ja käyttää monipuolisemmin ja tehokkaammin. Lainsäädännön tulisi mahdol-listaa erilaisten tavara- ja henkilökuljetusten yhdistäminen mahdollisimman joustavasti. Kuljetusten yhdistämisen avulla voitaisiin tehostaa myös postin ja sanomalehtien jakelua etenkin haja-asutusalueilla. Kuljetusten yhdistämisen kautta voidaan löytää aiempaa tehokkaampia jakelu-muotoja ja ylläpitää kansalaisten peruspalveluiden…

Lue lisää

Sanomalehtien Liiton näkemys postilain kokonaisuudistuksen keskeisistä kysymyksistä

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE Postilain ja EU:n postidirektiivin lähtökohtana on turvata yleispalvelutuotteille viisipäiväinen jakelu. Sanomalehtien Liitto katsoo, että tämän palvelutason turvaaminen on otettava myös postilain uudistuksen tavoitteeksi. Postilain kokonaisuudistuksella ei saa vaarantaa kansalaisten peruspalveluiden saatavuutta. Jakelupäivien leikkaaminen heikentäisi kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasaveroista tiedonsaantimahdollisuutta. Vaikka postilain yleispalveluvelvoite koskee vain pientä osaa jakelutuotteista, on perusjakelulla erittäin iso…

Lue lisää

Postitoimilupahakemukset

Viite: lausuntopyyntö LVM/290/07/2016, 12.2.2016 Sanomalehtien Liitto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, SLP Jakelu Oy:n, Savon Jakelu Oy:n sekä HSS Media – Bolagen Ab:n postitoimilupia koskevista hakemuksista ja toteaa näkemyksenään seuraavaa: 1. Liitto puoltaa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, SLP Jakelu Oy:n, Savon Jakelu Oy:n sekä HSS Media – Bolagen Ab:n hakemien postitoimilupien myöntämistä. Kilpailun lisääminen…

Lue lisää

Lausunto postilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Viite: Lausuntopyyntö LVM/1042/03/2015, 28.9.2015 Sanomalehtien Liitto (SL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto postilain muutosehdotuksesta. SL on sanoma- ja kaupunkilehtijulkaisijoiden toimialajärjestö, jonka jäseninä on 123 yritystä. Liittoon kuuluu 180 sanomalehteä ja 54 kaupunkilehteä sekä useita jakeluyhtiöitä. Postimarkkinoiden toimivuus ja jakelupalveluiden saatavuus on erittäin tärkeää järjestön jäsenten liiketoiminnan kannalta. Liitto pitää ehdotusta toimilupasääntelystä luopumisesta hyvänä ja kannatettavana. Kilpailun avaaminen…

Lue lisää

Postinumerotyöryhmän raportit

Lausuntopyyntö 19.6.2013 / Antti Kohtala Sanomalehtien Liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto postinumerojärjestelmän kehittämistä ja osoiterekisterin avoimuuden parantamista pohtineen työryhmän raporteista.  Liitto toteaa työryhmän tehneen perusteellista työtä ja suhtautuu positiivisesti sen tekemiin johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin. Postinumerojärjestelmän hallinta ja ylläpito Työryhmä ehdottaa postinumerojärjestelmän hallinnan ja ylläpidon säilyttämistä Itellalla ja alan toimijoista koostuvan postinumerotoimikunnan perustamista kehittämään postinumerojärjestelmää sekä…

Lue lisää

Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvät toimintarajoitukset

Finavia Oyj on hakenut Liikenteen turvallisuusvirastolta ilmailulain mukaista päätöstä, jolla rajoitettaisiin suihkukoneliikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla yöaikana. Esityksen mukaan tietyn melutason ylittävien suihkukoneiden nousuja ja laskuja rajoitettaisiin klo 00.30–05.30 välisenä aikana kesäaikataulukauden 2013 alusta lukien. Itella Posti Oy vastaa postilain mukaisesta yleispalvelusta Manner-Suomen alueella. Yleispalveluvelvollisuuden laatukriteerien toteutuminen edellyttää, että valtaosa edellisenä päivänä postin jakeluun jätetystä kirjepostista ehtii…

Lue lisää

Postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuuden parantaminen

Oikeat osoitteet ja postinumerot ovat erittäin keskeisiä tietoja sanomalehtikustantajille ja jakeluyrityksille jakelupalvelun tehokkuuden ja laadun varmistamisessa sekä asiakasmarkkinoinnissa. Osoiterekisteristä päivitetään säännöllisesti osoite- ja postinumeromuutokset asiakasjärjestelmiin. Postinumero on osa osoitetietoa ja toimii lehtikimputusten ohjaustyökaluna. Lisäksi sitä tarvitaan markkinointikampanjoiden aluemäärittelyssä Itellan jakelua käytettäessä eli lähes jokaisen lehden kohdalla. Tulevaisuudessa tilaajilla on aiempaa enemmän tarvetta vaihtaa fyysisen lehden…

Lue lisää

Lausuntopyyntö: Kuluttajan valinnanvapauden lisääminen osoitteettoman jakelun vastaanottamisessa

LAUSUNTOPYYNTÖ OSOITTEETTOMASTA JAKELUSTA Sanomalehtien Liitto pyytää Kuluttajavirastolta lausuntoa ehdotuksestaan kuluttajan valinnanvapauden parantamiseksi osoitteettoman jakelun vastaanottamisen hallinnassa. Ehdotuksen pääkohdat Liitto esittää nykyisen jakelusuosituksen uudistamista siten, että kuluttajalla olisi mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta: 1) kieltää kaikki ilmaisjakelu postiluukkuunsa tai -laatikkoonsa, 2) vastaanottaa maksuttomat lehdet, mutta kieltää suoramainonta tai 3) vastaanottaa kaikki ilmaisjakelumateriaali. Nykyisellään kuluttaja voi valita vain…

Lue lisää